Оптичний спектральний аналіз

David W. Ball The Basics of Spectroscopy

Вид: Книга
Видавництво: Spie press
Рік випуску: 2001
Сторінок: 133
Формат: pdf
Розмір: 10.7 МБ
Мова: Англійська
Анотація: This book is largely based on a series of essays published as “The Baseline” column in the trade periodical Spectroscopy. I am indebted to the editor of Spectroscopy, Mike MacRae, and its editorial board for granting permission to reprint and/or adapt the columns for the purpose of this book.

Hill S.J. Inductively Coupled Plasma Spectrometry and its Applications

Вид: Книга
Видавництво: Blackwell
Рік випуску: 2006
Сторінок: 446
Формат: pdf
Розмір: 2.97 МБ
Мова: Англійська

Kenneth Marcus, Jose A.C. Broekaert
Glow Discharge Plasmas in Analytical Spectroscopy

Вид: Книга
Видавництво: Wiley
Рік випуску: 2003
Сторінок: 503
Формат: pdf
Розмір: 3.81 МБ
Мова: Англійська

Statistic in spectroscopy

Вид: Книга
Сторінок: 320
Формат: pdf
Розмір: 7,49 МБ
Мова: Англійська

Tranter G., Holmes J., Lindon J.
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry Part 1

Вид: Книга
Рік випуску: 2000
Сторінок: 1308
Формат: pdf
Розмір: 21,9 МБ
Мова: Англійська

Tranter G., Holmes J., Lindon J.
Encyclopedia of Spectroscopy and Spectrometry Part 2

Вид: Книга
Рік випуску: 2000
Сторінок: 1308
Формат: pdf
Розмір: 21,9 МБ
Мова: Англійська

Бабушкин А.А., Балужин П.А., Королев Ф.А., Левшин Л.В., Прокофьев В.К., Стриганов А.Р.
Методы спектрального анализа

Вид: Книга
Видавництво: Московский университет
Рік випуску: 1962
Сторінок: 509
Формат: djvu
Розмір: 7,58 МБ
Мова: Російська
Анотація: Книга написана насамперед для студентів університетів, спеціалізація яких – оптика.  Підручник складений на основі спеціальних курсів, які читалися на протязі кількох років на кафедрі оптики фізичного факультета Московського університета. В підручнику викладаються методи емісійного спектрального аналізу атомів и методи молекулярного спектрального аналізу по коливальним інфрачервоним спектрам і спектрам комбінаційного розсіювання, а також по електронним спектрам поглинання. Крім того, значна увага приділена спектральним методам дослідження ізотопічного складу речовини з допомогою приладів високої роздільчої здатності, а також методам і застосуванню різноманітних видів люмінісцентного аналізу.

Барсуков В.И.
Атомный спектральный анализ

Вид: Книга
Видавництво:Москва. «Издательство Машиностроение-1»
Рік випуску: 2005
Сторінок: 132
Формат: pdf
Розмір: 2,78 МБ
Мова: Російська
Анотація: Рассмотрены теоретические основы оптической спектроскопии, в том числе эмиссионной (с различными источниками возбуждения спектров), пламенной фотометрии и методов атомной абсорбции с пламенными и электротермическими атомизаторами, а также принципы действия, оптические и электрические схемы основных приборов, используемых в практической спектроскопии, методы определения состава проб различного происхождения; некоторые инструментальные способы повышения чувствительности пламеннофотометрических методов. Предназначена для специалистов, работающих в промышленных, агрохимических и научноисследовательских аналитических лабораториях. Может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам вузов.

Барсуков В.И.
Начинающему аналитику-спектроскописту

Вид: Книга
Видавництво: ТГТУ
Рік випуску: 2007
Сторінок: 62
Формат: pdf
Розмір: 5,46 МБ
Мова: Російська
Анотація: Представлені короткі теоретичні відомості і методичні вказівки, необхідні для виконання практичних робіт по атомній спектроскопії (емісійній, емісійній високотемпературній фотометрії, атомно-абсорбційному аналізу), коротко описані методи кількісного визначення речовини, апаратура и техніка роботи. Книга передбачена для студентів інженерних спеціальностей, в навчальні плани яких включені питання спектрального аналіза; може бути рекомендована працівникам промислових і заводських лабораторій, які займаються аналізом якості сировини і готової продукції.

Барсуков В.И.
Пламенно-эмиссионные и атомно-абсорбционные методы анализа
и инструментальные способы повышения их чувствительности

Вид: Книга
Видавництво: МОСКВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО МАШИНОСТРОЕНИЕ-1»
Рік випуску: 2004
Сторінок: 127
Формат: pdf
Розмір: 3,5 МБ
Мова: Російська
Анотація: Книга присвячена дослідженням в області фотометрії високих температур, а також атомно-абсорбційному аналізу з електротермічним атомізатором з метою підвищення чутливості цих аналітичних методів інструментальними способами (попередній підігрів аерозоля, інтегрування аналітичного сигнала, вибір системи регістрації, способи підготовки проби до аналізу и ін.). Книга призначена для широкого кола хіміків-аналітиків,які працюють як в науково-дослідних, так і в заводських лабораторіях. Може бути рекомендована студентам вузів, в навчальні програми котрих входять питання, пов`язані з спектральним аналізом.

Биберман Л.М., Воробьев В.С., Якубов И.Т
Кинетика неравновесной низкотемпературной плазмы

Вид: Книга
Видавництво: “Наука”
Рік випуску: 1982
Сторінок: 379
Формат:djvu
Розмір: 6,7 МБ
Мова: Російська
Анотація: В книзі вперше висвітлено широке коло питань кінетики нерівноважної низькотемпературної плазми. Наводяться данні про процеси зіштовхування та радіаційні елементарні процеси. Розглянутий радіаційне перенесення збудження. Обговорюються критерії рівноваги в різноманітних експериментальних умовах. Описані нерівноважні розподіли атомів по рівням і електронів по енергіям. Надаються методи розрахунку коефіцієнтів іонізації і рекомбінації. Обговорюються нестаціонарні процеси. Розглянуті деякі питання кінетики в молекулярній плазмі. Книга розрахована на наукових співробітників і інженерів, що працюють в областях фізики і хімії плазми, електричного разряду в газах, фізичній електроніці, а також на аспірантів і студентів старших курсів фізико-технічних спеціальностей.

Гармаш А.В. Введение в спектроскопические методы анализа. Оптические методы анализа

Вид: Книга
Видавництво: Высший химический коледж, М.
Рік випуску: 1995
Сторінок: 39
Формат: djvu
Розмір: 0,58 МБ
Мова: Російська
Анотація: В книзі дається класифікація спектроскопічних методів, а також розглядаються наступні методи спектроскопічного аналізу: спектрофотометричний, атомно-абсорбційний, атомно-емісійний і люмінесцентний.

Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе

Вид: Книга
Видавництво: Санкт-Петербург, “Анатолия”
Рік випуску: 2002
Сторінок: 756
Формат: pdf
Розмір: 9,01 МБ
Мова: Російська
Анотація: В монографії докладно обговорюються всі способи пробопідготовки, що використовуються в практичному екоаналізі при знаходженні загрязняючих речовин в повітрі, воді, грунті, біосередовищах і продуктах харчування. Особлива увага приділена найновішим методам виокремлення шкідливих хімічних складових з матрицыі — твердофазної мікроекстракції, понадкритичній флюідній екстракції, екстракції в мікрохвильовому полі і екстракції водою в суперкритичному стані, а також комбинації цих прийомів з дериватизацією цільових компонентів.

Зайдель А.Н. и др Техника и практика спектроскопии

Вид: Книга
Видавництво: Наука
Рік випуску: 1972
Сторінок: 376
Формат: djvu
Розмір: 4,80 МБ
Мова: Російська
Анотація: Экспериментальное решение большиства спектроскопических задач сводится к изучению спектрального состава и яркости излучения, исследованию распределения этих величин по поверхности источника и измерения их во времени. Эти исследования проводятся на установках, включающих три основных элемента: спектральный прибор, приемник излучения, измерительное устройство. Спектральный прибор разлагает излучение в спектр, приемник преобразует падающую на него энергию, измерительное устройство позволяет измерить спектральное, пространственное или временное распределение излучения. Устройство и параметры каждого из этих элементов могут быть самыми разнообразными в соответствии с характером решаемой задачи. Описанию этих устройств, методов и приемов работы с ними и посвящена настоящая книга.

Ильяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия

Вид: Книга
Видавництво: Эдиториал УРСС, М.
Рік випуску: 2001
Сторінок: 892
Формат: djvu
Розмір: 23,6 МБ
Мова: Російська
Анотація: Книга містить послідовний виклад систематики атомних і молекулярних спектрів. В першій частині розглядаються загальні питання спектроскопії, в другій – питання атомної спектроскопії і в третій – питання молекулярної спектроскопії. Книга розрахована на спектроскопістів і спеціалістів суміжних спеціальностей – наукових працівників, інженерів, студентів старших курсів.

Корицкий В.Г. и др Краткий очерк развития эмиссионного спектрального анализа в СССР

Вид: Стаття
Видавництво: Журнал “Успехи физических наук”
Рік випуску: 1957
Сторінок: 20
Формат: pdf
Розмір: 2.54 МБ
Мова: Російська

Левшин Л.В., Акимов А.И., Лебедева В.В. и др Практикум по спектроскопии

Вид: Книга
Видавництво: Издательство Московского университета
Рік випуску: 1976
Сторінок: 322
Формат: djvu
Розмір: 3,33 МБ
Мова: Російська
Анотація: Пособие содержит описание 19 лабораторных работ специального практикума по основным разделам современной оптической спектроскопии: эмиссионного спектрального .анализа, структуры атомных спектров, молекулярных колебательных спектров комбинационного рассеяния света и инфракрасных спектров поглощения, люминесценции и электронных спектров поглощения, оптических методов диагностики плазмы и оптических квантовых генераторов. Каждому разделу предшествует краткий обзор теоретических сведений, необходимых для выполнения соответствующих работ.Приводится перечень рекомендованной литературы. В приложении включены основные табличные данные, используемые при обработке экспериментальных результатов.

Нагибина И.М. Прокофьев В.К. Спектральные приборы и техника спектроскопии

Вид: Книга
Видавництво: “Машиностроение”
Рік випуску: 1967
Сторінок: 328
Формат: djvu
Розмір: 4,49 МБ
Мова: Російська
Анотація: Учебное пособие знакомит читателя с теоретическими основами работы современных спектральных приборов для эмиссионной спектроскопии, с их конструктивными особенностями, дает практические навыки работы, освещает основные приемы юстировки оптических схем и методы измерения количественных характеристик прибора. Во втором издании в отличие от первого (1963 г.) дополнены некоторые вопросы теории, показаны пути развития новейших спектральных приборов, несколько расширен круг практических работ, в которых используются приборы с фотоэлектрической регистрацией спектра. Пособие предназначено для студентов втузов соответствующих специальностей. Оно может быть использовано сотрудниками научно-исследовательских институтов и инженерно-техническими работниками.

Пешкова В.М. Громова М.И. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии

Вид: Книга
Видавництво: Высш. шк.
Рік випуску: 1976
Сторінок: 280
Формат: djvu
Розмір: 5,44 МБ
Мова: Російська
Анотація: В книге приведены теоретические основы метода абсорбционной спектроскопии (спектрофотометрии). Рассмотрены отдельные методы количественного абсорбционно-спектроскопического анализа: спектрофотометрического титрования, анализ многокомпонентной системы, дифференциального, экстракционно-спектрофотометрического и кинетического. Приведены примеры применения абсорбционно-спектрофотометрического метода для изучения равновесия в растворах и ряд конкретных примеров определения констант диссоциации реагентов, констант устойчивости комплексов и их состава. Уделено большое внимание определению отдельных элементов, в том числе редких. В предлагаемых методах показано нахождение селективных условий определения элементов в присутствии сопутствующих элементов, близких по свойствам. Даны оптические схемы и принципы действия отдельных спектрофотометрических приборов. Приведены методы статистической обработки полученных результатов.

Полежаев Ю.М. Оптический атомно-эмиссионный и рентгенофлуоресцентный методы спектрального анализа

Вид: Книга
Видавництво: Екатеринбург. УПИ
Рік випуску: 1991
Сторінок: 91
Формат: djvu
Розмір: 8,00 МБ
Мова: Російська
Анотація:В учебном пособии наложены теоретические основы, характеристики приборов и методов их градуирования для оптического атомно-эмиссионного и рентгенофлуоресцентного методов спектрального анализа, имеющих первостепенное значение в современном аналитическом контроле производства и в научных исследованиях.

Свентицкий Н.С. Визуальные методы эмиссионного спектрального анализа

Вид: Книга
Видавництво: Государственное издательство физико-математической литературы
Рік випуску: 1961
Сторінок: 343
Формат: djvu
Розмір: 8,43 МБ
Мова: Російська
Анотація: В книге изложена методика и техника визуального эмиссионного спектрального анализа. Подробно описаны применяемая аппаратура: стилоскопы, стилометры, генераторы искры и дуги и вспомогательные приспособления. Книга рассчитана на научных работников, инженерно технических работников производственных и исследовательских лабораторий спектрального анализа.

Системы регистрации оптического излучения

Сторінок: 19
Формат: pdf
Розмір: 775 KБ
Мова: Російська

Суворов С.Г О чем говорит луч света

Вид: Книга
Видавництво: Гостехиздат
Рік випуску: 1953
Сторінок: 68
Формат: djvu
Розмір: 2,25 МБ
Мова: Російська
Анотація: Свет рождается в веществе. Именно поэтому свет может рассказать, из каких веществ состоят звёзды, какие металлы входят в состав сплавов, как построен атом и многое другое. Вот этим рассказам света о веществе и посвящена настоящая книжка. «О чём говорит луч света» — это, конечно, только образное название книжки. Тому, кто не знает свойств света, свет ничего не скажет. Для того чтобы понимать «язык» света, человек должен был упорно изучать, как возникает свет, как он распространяется, как ведёт себя в различных условиях, как связан с веществом.

Фокусировка спектрографа

Вид: Лабораторная работа
Сторінок: 5
Формат: pdf
Розмір: 221 KБ
Мова: Російська